?o je Airsoft?

Airsoft je (adrenalnov) port simulujci bojov situcie. Zrove? ide o trning taktiky, tmovej akcie a po preitie v boji. Ale predovetkm je airsoft o zbave. Princpom je airsoft ve?mi podobn paintballu, rozdiel je vak vidite?n najm pri pouvanch zbraniach a muncii. Tu je najzrejmej rozdiel medzi paintballom a airsoftom - zatia??o zsah v paintballe je neodkriepite?n, pretoe zasiahnut je ozna?kovan farbou, u airsoftu je to otzka priznania viac ?i menej bolestivho zsahu, otzka Fair Play.


Zkladn pravidl airsoftu


 • Zasiahnut hr? zrete?ne zakri? "Mm" (prpadne in dohodnut slovo) a opustbojisko so zbra?ou nad hlavou, alebo zbra?ou spustenou a zdvihnutou rukou.
 • Zasiahnut hr? je povinn sa ?o najrchlejie vidite?ne ozna?i?:
  • nesenm zbrane nad hlavou
  • sklonenou alebo zavesenou zbra?ou a zdvihnutou rukou.
 • Kad zsah (do ktorejko?vek ?asti tela, oble?enia, vstroje) jesmrte?n, zsah do zbrane ju vyrad z hry, hr? me hra? so zbra?ou zlonou (ak ju m v hre so sebou).
 • Za zsah sa po?ta aj dotyk zbra?ou, rukou a zvolanie mᚓ zo vzdialenosti menej ako 2 metre ak protihr? to?nka nevid, predpoklad zsahu je 100% a je riziko zranenia.
 • Ak sa hr?a nepriate? dotkne rukou, hr? je m?tvy - tzv. staber, alebo KnifeKill.
 • Zsah od spoluhr?a sa rta ako normlny zsah.
 • Kad hr? sa z?ast?uje na akcii na svoje vlastn nebezpe?enstvo a zodpoved za svoje konanie.
 • Kad hr? je povinn stara? sa o ochranu svojho zraku po?as celej akcie. Nosenie ochrany o? je povinn po?as trvania hry v celom hracom priestore (vrtane respawnu a v testovacom priestore).
 • Je povolen pouva? len airsoftov zbrane. In zbrane a prostriedky sebaobrany, je prsne zakzan nosi?, pouva? a prezentova?. Vnimkou s noe, ktor vak sm by? pouit len na kony nesvisiace so samotnou hrou.
 • Akko?vek fyzick tok na in osobu po?as AS akcie bez oh?adu na jeho dvod (s vnimkou nutnej obrany) sa trest definitvnym vyl?enm z komunity AS hr?ov - z ?oho vyplva zkaz z?ast?ova? sa AS akci.
 • Hr? je povinn prizna? zsah. Zsah odrazenm BB alebo cez trbinu v pevnej prekke sa nerta ako zsah.
 • Poslednm a dos? dleitm (nepsanm) pravidlom je asi to o vystrkovan zbrane za roh ide o to ze pokial jeden hr? vystr? zbran tak nevie v akej vzdialenosti je druh hr? a tak moe dojs? ku karedmu razu, tot jejedna z vec, ktor by sa mal nov?ik nau?i? ako prv.

Airsoft sa hr na?es? -simuluje relny boj a kad zsah, aj ten ktorstrelec nevidel, by mal trafen uzna?.

 • Na Slovensku je pod?a zkonapovolen vlastni? AS zbra? osobe nad 18 rokov. Osoba vo veku pod 18 vlastni? AS zbra? (v zkone uveden ako kategria D) neme a je jej s ?ou manipulova? povolen vlu?ne pod doh?adom osoby plnoletej (hra pod 15 rokov NIE JE neleglna , zkon vek hrania AS neupravuje, hovor iba o veku vlastnka AS zbrane a podmienkach jej pouvania - zkon 190/2003 Z.z v novelizcii 2010, paragraf 56 odd.8).
 
Menu
AIRSOFT
Template - Artisteer
LT | 2011-2017

TOPlist